உடனடிச்செய்திகள்

Friday, September 11, 2020

“ செப்டம்பர் 11” தமிழ்நாடு தமிழர்க்கே முழக்க நாள்!“ - ஐயா,பெ.மணியரசன் உரை”

“ செப்டம்பர் 11” தமிழ்நாடு 

தமிழர்க்கே முழக்க நாள்!தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
ஐயா,பெ.மணியரசன் உரை”!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT