உடனடிச்செய்திகள்

Friday, September 11, 2020

“தமிழக மாணவர்கள் திட்டமிட்டு புறக்கணிக்கப் படுகிறார்கள்” - “ஆதான்தமிழ்” இணைய ஊடகத்துக்கு ஐயா பெ.மணியரசன் அவர்களின் செவ்வி!

தமிழக மாணவர்கள்  திட்டமிட்டு புறக்கணிக்கப் படுகிறார்கள்”


“ஆதான்தமிழ்” இணைய ஊடகத்துக்கு

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்

 ஐயா பெ.மணியரசன் அவர்களின் செவ்வி!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT