உடனடிச்செய்திகள்

Monday, November 2, 2020

“தமிழ்நாடு நாளா? அடக்குமுறை நாளா?” - ஐயா பெ. மணியரசன் உரை!

“தமிழ்நாடு நாளா? 

அடக்குமுறை நாளா?”


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்

ஐயா பெ. மணியரசன் உரை!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT