உடனடிச்செய்திகள்

Sunday, December 20, 2020

"புது தில்லி முற்றுகைப் போராட்டத்தில் உயிரீகம் செய்த வேளாண்மைக் காப்புப் போராளிகளுக்கு வீரவணக்கம்!" ஐயா பெ.மணியரசன் உரை!

"புது தில்லி முற்றுகைப் போராட்டத்தில் உயிரீகம்  செய்த  வேளாண்மைக் காப்புப் போராளிகளுக்கு வீரவணக்கம்!"தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் 
ஐயா பெ.மணியரசன் உரை!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT