உடனடிச்செய்திகள்

Tuesday, December 22, 2020

"தமிழ்நாட்டில் அரசியல்வாதி என்றால் சிறந்த நடிகர் என்று பொருள்! !" - ஐயா பெ. மணியரசன் சாட்டை!

"தமிழ்நாட்டில் அரசியல்வாதி என்றால் சிறந்த நடிகர் என்று பொருள்! !"


“தமிழ்நாட்டில் நிலவும் தற்கால அரசியல்
 சூழல் பற்றிய வினாக்களுக்கு விடை!”

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் 
ஐயா பெ. மணியரசன் சாட்டை!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT