உடனடிச்செய்திகள்

Monday, December 28, 2020

"தமிழ் ஆட்சிமொழி வாரம் கைவிடப்படுகிறதா?" - ஐயா பெ. மணியரசன் உரை..

"தமிழ் ஆட்சிமொழி வாரம் 

கைவிடப்படுகிறதா?"தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
ஐயா பெ. மணியரசன் உரை..கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT