உடனடிச்செய்திகள்

Wednesday, December 9, 2020

"தமிழின உணர்வு விவசாயிகளிடம் தான் இருக்கு!" 'ழகரம்' ஊடகத்துக்கு... ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் நேர்காணல்!

"தமிழின உணர்வு விவசாயிகளிடம் தான் இருக்கு!" 'ழகரம்' ஊடகத்துக்கு...

வேளாண் சட்டங்கள் குறித்து, 
தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் 
ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் நேர்காணல்!

கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT