உடனடிச்செய்திகள்

Sunday, August 16, 2020

”புதிய கல்விக் கொள்கை - புதுதில்லியின் ஆதிக்கக் கொள்கை!” - “நீர்த்திரை” இணைய ஊடகத்துக்கு ஐயா பெ.மணியரசன் அவர்களின் நேர்காணல்!

”புதிய கல்விக் கொள்கை -

புதுதில்லியின் ஆதிக்கக் கொள்கை!”


“நீர்த்திரை” இணைய ஊடகத்துக்கு

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்

 ஐயா பெ.மணியரசன் அவர்களின் நேர்காணல்!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT